Kiedy twórca może odstąpić od umowy licencyjnej? Każda umowa zawiera możliwość jej rozwiązania.
Niekiedy jednak autor musi się liczyć, np. ze zwrotem korzyści, jakie osiągnął, zawierając umowę. Prawo to może być wyrażone w każdym momencie.
Jeżeli jednak umowa zawiera, np. opłaty za niewykonanie w terminie, rozwiązanie umowy można uznać za niewykonanie umowy w terminie. W takiej sytuacji można powołać się na niemożność wykonania dzieła, np. poprzez zmianę warunków lub okoliczności po stronie Zamawiającego uniemożliwiające wykonanie dzieła lub wykonanie go w terminie.
Rozwiązywaniu umów poświęcony został cały odcinek naszej serii video, dlatego zapraszam Cię do odwiedzenia tego linku.

p.s. pomocny wzór znajduje się w dziale Wzory licencje,umowy,praktyka Czy przeniesienie własności egzemplarza przenosi prawa majątkowe do utworu? Każde przeniesienie praw (autorskich) wymaga formy pisemnej.
Jeżeli przeniesieniu egzemplarza nie towarzyszyła umowa o przeniesieniu praw, do takiego przeniesienia nie doszło. prawo autorskie,umowy,praktyka Na czym polega ochrona programów komputerowych? Programy komputerowe, tak jak każdy inny utwór, podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim.
Jako towar podlegają ochronie z tytułu umów kupna. Jako własność intelektualna podlegają także ochronie przed obrotem nielegalnymi lub podrobionymi egzemplarzami. oprogramowanie Umowy i możliwe sposoby wykorzystania dzieła? Ustawodawca wymaga od stron zawarcia w umowie wszelkich pól eksploatacji, warunkując ich skuteczność od tego zapisu.
Oznacza to, że nieuwzględnione w umowie pola eksploatacji pozostają przy twórcy, który może np. żądać dodatkowej opłaty za rozszerzenie katalogu w przyszłości – do czego potrzebna jest osobna umowa lub aneks do wcześniej podpisanej.
Klauzula taka jak 'i wszystkie nie wymienione, dostępne po zawarciu umowy' jest nieważna.
Dla przykładu jeżeli klient chce wykorzystać Twoje dzieło w technologii VR, która nie jes objęta katalogiem - należy się Tobie opłata licencyjna. umowy,praktyka Formalności w USA (np. Turbosquid) - jeżeli portal pobiera 30% podatek w USA, muszę wciąż płacić podatek w polsce? Nie.
Jeżeli nie masz wypełnionego formularza W-8BEN, który deklaruje państwo rozliczeń podatkowych (i wskazuje stawkę), będziesz rozliczany wg. taryfy 30%, co pokrywa podatki w kraju pochodzenia. Jeżeli w Twoim kraju stawki są niższe (np. w polsce umowa o dzieło efektywnie 9.5%) warto wypełnić formularz, by kwota ta była odpowiednio mniejsza.
Zajrzyj do działu Wzory, moze mamy już tam nowe wzory pism w tym W-8BEN. umowy,podatki,zagranica Licencje udziela sie na max 5lat, a potem jest bezterminowo? Jako autor udzielać możesz wyłącznej lub niewyłącznej licencji komu chcesz i na jak długo chcesz.
Możesz ją także odwołać (ale zależnie od umowy możesz ponieść konsekwencje gdy okaże się, że działasz na szkodę kontrahenta). Licencja może być terminowa, np. na rok, bezterminowa lub ograniczać się do określonego wystąpienia, np. licencja na wykorzystanie grafiki jako nadruku na koszulkach licencje,praktyka Umowa o dzieło w języku obcym może być podstawą do odliczenia kosztów uzyskania przychodu? Umowa sporządzona w języku obcym może być podstawą do odliczenia kosztów uzyskania przychodów.
Jednakże w przypadku prowadzenia przez organ podatkowy postępowania, może on zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów przedłożonych w języku obcym. Trzeba to zrobić na własny koszt. umowy,praktyka,dzieło,prawo autorskie,podatki Kiedy powinienem założyć firmę? TL;DR: w chwili, gdy Twoja działalność stanie się zorganizowana i ciągła. Tak określa to ustawa, dokładniejsze informacje masz poniżej.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje ją następująco: "Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły."
Z kolei w Ustawie Ordynacja podatkowa czytamy: " Działalność gospodarcza to każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inną działalność zarobkowa wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców."

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera następujące regulacje:
" Działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:
a. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
b. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9."

Należy także wziąć pod uwagę definicję wynikającą z Ustawy o podatku od towarów i usług: "Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych."

I wreszcie Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa działalność gospodarczą w sposób następujący: "Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:
1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
2) twórcę i artystę;
3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
5) osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty."

Jak wynika z powyższych uregulowań, można wskazać pewien wspólny mianownik działalności gospodarczej. Jest ona ukierunkowana na osiągnięcie zarobku, ma charakter ciągły i zorganizowany, jest wykonywana na własny rachunek i we własnym imieniu. Jednocześnie, działalność ta nie jest wynikiem zawarcia umów o pracę, umów zlecenia bądź o dzieło, przychodów z praw autorskich bądź też z najmu. Analizując swoją indywidualną sytuację należy ocenić, czy spełniamy przesłanki opisane powyżej czy też nie.
W razie wątpliwości można także wystąpić o indywidualną interpretację przepisów podatkowych. W ocenie można też wesprzeć się wydanymi już interpretacjami (aczkolwiek nie są one wiążące w naszym przypadku, to jednak mogą wskazywać kierunek interpretacji urzędów).
Interesująca może być na przykład interpretacja indywidualna z dnia 22 grudnia 2015 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygnatura IPTPB1/4511-590/15-5/MD). umowy,praktyka,dzieło,prawo autorskie,firma,podatki Podatki z przychodów z portali internetowych? Taką sprzedaż "okazyjną" można zaliczyć do kategorii przychodów z praw autorskich.
Podatek od takich przychodów rozliczamy w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego. Należności otrzymane od kupujących stanowią przychód, a koszty jego uzyskania mogą wynosić 50% tej kwoty (ale z zastrzeżeniem, że łączna kwota kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich nie może przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę I progu podatkowego). umowy,praktyka,dzieło,prawo autorskie,licencje,podatki Klient zagraniczny, podatki z umowy o dzieło. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umowy o dzieło zawartej z przedsiębiorcą zagranicznym, jesteśmy zobowiązani do obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy dochód.
Jeżeli zlecający pobrałby podatek dochodowy według stawki swojego kraju i wypłacił kwotę netto, należy sięgnąć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem zlecającego, aby ustalić, czy reguluje ona odmiennie opodatkowanie przychodów z umowy o dzieło. Zasadniczo jednak zlecający wypłacać będą kwoty brutto. umowy,praktyka,dzieło,prawo autorskie,podatki Faktury dla klientów zagranicznych ( NIP i VAT w UE) Jeżeli chcesz wystawić klientowi fakturę VAT, a pochodzi on z któregoś z krajów Unii Europejskiej, powinieneś postarać się o NIP europejski (o ile jesteś płatnikiem VAT).
Nie zabiera to wiele czasu, każda księgowa załatwi to niemal od ręki. Uprawnia to Twojego klienta do odliczenia VAT-u w swoim kraju.
Pamiętaj, że dotyczy to jedynie klientów z obszaru UE. Każdy klient spoza Unii Europejskiej nie odliczy sobie stawki VAT, a ty wystawić fakturę możesz posługując się narodowym numerem NIP.
Jeżeli potrzebujesz wzoru takiego dokumentu dla obszaru Unii Europejskiej oraz poza Unią, to znajdziesz go w tym miejscu (link), wraz z innymi wzorami faktur (dla firmy nie będącej płatnikiem VAT) oraz rachunków. firma,licencje,podatki Domena Publiczna Jest to spuścizna twórcza ludzkości uwolniona od praw majątkowych, by każdy mógł się nią dzielić, korzystać i modyfikować, tworząc nowe dzieła.
Gwarantuje nam dostęp do wiedzy, dając szansę na równy rozwój każdego człowieka w zakresie nauki i edukacji.
Utwory należące do DP są wolne.To znaczy, że możesz z nich korzystać na potrzeby własne oraz do celów komercyjnych (możesz np. wydać książkę należącą do DP i na tym zarabiać).
Brak praw majątkowych nie oznacza jednak braku osobistych praw autorskich – korzystając z czyjegoś dzieła, nie możesz podawać się za jego autora.

Wciąż niezrozumiałe? W dziale 'Pobierz' mamy dla Ciebie infografikę. Domena Publiczna,prawo autorskie Czy Chopin jest za darmo? - Domena Publiczna Tak i nie.
Partytury Chopina jak i wszystkich innych artystów tego okresu są dostępne bez jakichkolwiek opłat. Pamiętaj jednak, że aranżacje stworzone np. przez orkiestry symfoniczne czy pianistów chronione są prawami autorskimi (prawa autora aranżacji ograniczone zakresem do wykonania dzieła) i nie możesz z nich korzystać bez wnoszenia opłat licencyjnych wykonawcom. Domena Publiczna,prawo autorskie Czy obrazy mistrzów są za darmo? - Domena Publiczna Tak, są darmowe, jednak może się okazać, że konieczna będzie opłata za wykonanie fotokopii lub skanu dla Twoich potrzeb.
Nie jest to jednak praca twórcza, więc tak wykonany skan nie będzie chroniony prawami autorskimi. Możesz więc grafikę lub skan wykorzystywać dowolnie. Domena Publiczna,prawo autorskie Domena Publiczna - Jak stosować ją w praktyce? Przy produkcji gry sam wykorzystuję znane postaci z bajek. Dzięki temu gry są rozpoznawalne, ale licencje nic mnie nie kosztują. Często korzystam z mikrofilmów i plakatów dostępnych w archive.org, by tworzyć unikalny klimat wizualny. Cała oprawa dźwiękowa może bazować na darmowych materiałach, dzięki czemu budżet produkcji jest nieznaczny.

Anna realizuje się, tworząc z przyjaciółkami projekty bajek dla dzieci – korzysta przy tym z zasobów DP.
W swojej pracy dla klientów tworzy nowe historie, oparte na dobrze znanych postaciach i fabułach. Wiele cytatów i gotowych materiałów jest do jej dyspozycji. Anna czerpie pomysły także z klasyków literatury, reklamy czy dziennikarstwa poprzednich epok, kreując własny, oryginalny styl, doceniany przez klientów.

Gosia maskotkę swojej firmy i nazwę sieci zaczerpnęła z zasobów DP, tworząc nowa markę, chronioną prawem autorskim.
Dla swojej sieci tworzy oprawę wizualną z klasyków art noveau docenianą przez wymagającą klientelę. Nowa marka premium Gosi powstała w całości na podstawie materiałów z DP,dzięki czemu koszt wprowadzenia marki na rynek i reklam był znacznie niższy.

Darek zarabia, dostarczając klientom aranżacje znanych, wolnych utworów dla ich punktów sprzedaży.
Tworząc ścieżki dźwiękowe posiłkuje się klasykami, nadając im nowe unikalne brzmienie bez ryzyka pozwów o plagiat.
Część projektów wymaga publicznego odtwarzania utworów, a dzięki zasobom DP Darek nie musi martwić się o formalności i licencje zarówno w pracy komercyjnej, jak i non profit. Domena Publiczna,prawo autorskie